Konkurs „Pierwsze kroki na slacku” – zapraszamy do wspólnej zabawy!

przez Michał Gurgul | Opublikowano 28 sierpnia 2018 14:06

Wspólnie z marką Slackhouse proponujemy Wam zabawę filmową pod hasłem „Pierwsze kroki na slacku”. Na zwycięzcę czeka 25-metrowy zestaw Buddha marki Slackhouse. Konkurs rozpoczyna się 28 sierpnia i potrwa do 19 września.

Nagroda dla zwycięzcy konkursu – zestaw do slackline (fot. Outdoor Magazyn)

Zasady konkursu są proste. Wystarczy nakręcić krótki film (np. telefonem – wartości artystyczne odgrywają drugoplanową rolę) przedstawiający Wasze pierwsze próby chodzenia na taśmie. I nie chodzi tu o przejścia jak najdłuższych odcinków, a raczej o próby nieudane – obrazujące jak trudno jest postawić pierwsze kroki na slacku.

Pierwsze próby z pewnością nie będą wyglądały w ten sposób (fot. Urban Highline Festival – profil FB)

Jeśli nie macie swojej taśmy, pytajcie znajomych, szukajcie na grupach FB, sprawdzajcie w różnego rodzaju obiektach sportowych (np. ścianki wspinaczkowe) – opcji jest wiele.

Nakręcone filmiki ze swoich prób dodawajcie w komentarzu do posta informującego o konkursie na profilu Facebook Outdoor Magazynu.

Spośród nadesłanych filmów po 19 września wybierzemy najlepszy, przedstawiający największe zaangażowanie, poświęcenie lub po prostu – najbardziej zabawne próby opanowania slacka.

Zwycięzca otrzyma nagrodę ufundowaną przez markę Slackhouse, nowy zestaw dla początkujących i średnio zaawansowanych – Buddha 25 m. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia przygody z taśmą slackline.

Zestaw Buddha marki Slackhouse (fot. slackhouseshop.pl)

Jeśli jeszcze nie do końca wiecie o co chodzi w tej outdoorowej pasji lub potrzebujecie wskazówek dotyczących balansowania na taśmie, koniecznie przeczytajcie nasze artykuły:

Zachęcamy także (choć oczywiście nie jest to warunek wzięcia udziału w konkursie) do polubienia profilów FB – Outdoor Magazyn i Slackhouse.

Zestaw Buddha mieści się w wygodnym „plecaczku” (fot. Outdoor Magazyn)

Powodzenia!
Redakcja OM

***

Regulamin konkursu „Pierwsze kroki na slacku”

§ 1

Organizatorem konkursu „Pierwsze kroki na slacku”, jest: portal outdoormagazyn.pl, którego właścicielem jest Navigator Piotr Turkot, ul. Rogatka 9/1, 31-425 Kraków, zwanym dalej: „Organizatorem”.

§ 2

 1. Konkurs trwa od 28 sierpnia do 19 września 2018 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1. powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej outdoormagazyn.pl.

§ 3

 1. Konkurs polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Konkursu krótkich filmów ze swoich pierwszych prób przejścia taśmy slackline na portalu społecznościowym Facebook jako komentarz do posta informującego o konkursie. Post konkursowy zostanie zamieszczony na profilu Facebook Outdoor Magazyn.

 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 4

 1. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie przystąpi do Konkursu.

 2. Przystąpienie do Konkursu dokonuje się poprzez zamieszczenie przez Uczestnika filmu w trybie § 5 ust. 2 Regulaminu.

 3. Uczestnik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza również wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

§ 5

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie filmu z prób przejścia taśmy slackline (dalej, jako: „film”).

 2. Każda z osób wymienionych w §4 Regulaminu może wziąć udział w Konkursie poprzez zamieszczenie film w komentarzu do posta konkursowego na profilu Facebook Outdoor Magazyn w okresie trwania Konkursu. Uczestnik Konkursu może zamieścić maksymalnie 3 filmy.

 3. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania praw zależnych i wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie praw osobistych do nadsyłanych filmów, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przedmiotowych i terytorialnych. Uczestnik potwierdza również, że filmy stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku umieszczenia na filmie wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby sfotografowanej do dysponowania jej wizerunkiem.

 4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego filmów przez Organizatorów, jak również przez podmioty upoważnione przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie,

  2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach – portal Outdoor Magazyn i profil Facebook Outdoor Magazyn – oraz formatach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów oraz egzemplarzy a także do powielania w inny sposób;

  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  5. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§ 6

 1. Organizatorzy mają prawo do decyzji o niekwalifikowaniu filmów do Konkursu w przypadku, gdy nie spełniają one założeń tematycznych lub wymagań Konkursu, w szczególności jeśli zawierają treści wulgarne, obraźliwe, niezgodne z prawem lub reklamowe. Interpretacja powyższych zastrzeżeń należy do Organizatorów i jest ostateczna. Odrzucenie filmu skutkuje ukryciem/usunięciem postu użytkownika z komentarzy pod postem konkursowym.

§ 7

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wyłonienie jednego Zwycięzcy.
 2. Nagrodą w konkursie jest zestaw slackline Buddha 25 m marki Slackhouse.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Jury – redakcja portalu Outdoor Magazyn. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. Nagroda zostanie przyznana, jeśli w konkursie weźmie udział co najmniej 20 Uczestników.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 25 września(do godziny 24:00) na stronach portalu Outdoor Magazyn i profilu Facebook Outdoor Magazyn oraz poinformowani do dnia 24 września wiadomością prywatną na Facebook o wygranej w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody na podane przez nich adresy e-mailowe zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
  Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania Zwycięzcy wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatorów na stronie internetowej outdoormagazyn.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.

§ 9

 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inne produkty, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.

 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, z powodu okoliczności zaistniałych z winy Uczestnika Konkursu.

 3. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody. Nagroda przypada w takiej sytuacji Organizatorom.

§ 10

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej wiadomością prywatną na Facebooku, zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.

 2. Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatorów o podanie swoich danych teleadresowych – imienia i nazwiska oraz adresu odbioru Nagrody – w formie e-mail. Niepodanie tych danych w terminie 30 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika takiego e-maila, skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Nagrody. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych przez Uczestnika, o których mowa w ust. 2 powyżej lub ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika i nie poinformowania o tym Organizatorów, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.

§ 12

Udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 Regulaminu, oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 13

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.outdoormagazyn.pl i w czasie trwania Konkursu, o którym w §1 ust. 2. Regulaminu oraz w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Na życzenie Uczestnika Konkursu, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.outdoormagazyn.pl i profilu Facebook Outdoor Magazyn co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

Skomentuj

XHTML: Możesz korzystać z tych znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 


Outdoor Magazyn